Chýba vám len , aby ste získali dopravu zdarma
Chýba vám len , aby ste získali produkt zdarma
Minimálna hodnota objednávky len 17,00€! 🎁
Chýba vám len , aby ste získali dopravu zdarma
00:00
Chýba vám len , aby ste získali produkt zdarma
00:00
Doručenie do 2 dní
Dobierka
Slovenský sklad

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti NextLevel, d.o.o, Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko, DIČ: SK4120202691, registračné číslo: 8476845000 (ďalej len: kontrolór), si vážime a rešpektujeme vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili poskytnutím svojich osobných údajov. Ceníme si vaše súkromie, a preto budeme vaše údaje spracovávať a používať iba v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, vašimi preferenciami a platnými vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa, ochranu osobných údajov a elektronickú komunikáciu, a internými aktami a smernicami vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len: GDPR).

Informácie o kontrolórovi

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných na webovej stránke wegoshop.sk je spoločnosť NextLevel, d.o.o. ktorá má úplnú kontrolu nad ich spracovaním. Vaše osobné údaje budeme chrániť najmodernejšími technickými, administratívnymi a fyzickými bezpečnostnými opatreniami, ktoré chránia vaše osobné údaje pred neoprávnenými tretími stranami alebo pred ich zverejnením, použitím alebo úpravou.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ako kontrolór osobných údajov sa NextLevel, d.o.o. zaväzuje spracovávať, uchovávať a chrániť vaše osobné informácie v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými normami. Údaje budú starostlivo chránené proti zneužitiu, neoprávnenému použitiu, falšovaniu a strate. Osobné údaje sa budú používať na spracovanie vašich objednávok, zasielanie bulletinov alebo komunikáciu prostredníctvom iných kanálov, v súlade s účelom, na ktorý boli získané. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s neoprávnenými osobami a inými tretími stranami, s výnimkou dôveryhodných partnerov, zmluvných spracovateľov, s ktorými sme uzavreli predchádzajúcu dohodu o ochrane, bezpečnosti a spracovaní údajov v súlade s právnymi predpismi. Zaväzujeme sa, že zozbierané údaje sa použijú iba v súlade s účelom, na ktorý ste nám dali súhlas, alebo ktorý je v legitímnom záujme používateľa a poskytovateľa.

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky údaje, ktoré NextLevel, d.o.o. prijíma prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a neobmedzujú sa iba na osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky wegoshop.sk, ale zahŕňajú aj údaje získané prostredníctvom súťaží, cez telefón, e-mail atď.

Spôsoby zhromažďovania osobných údajov

Zhromažďovanie údajov je možné prostredníctvom:

Účel zhromažďovania osobných údajov

Objednávka a spracovanie

V prípade online objednávky na wegoshop.sk použijeme zadané informácie (e-mail, číslo mobilného telefónu, atď.) na zabezpečenie dodávky objednaných produktov, získanie ďalších informácií od užívateľa alebo informovanie užívateľa o stave objednávky. V takom prípade sa údaje používajú iba na účely kvality a úplného splnenia kúpnej zmluvy. Takéto osobné údaje sú nevyhnutné aj pre konečné doručenie a môžu sa nahlasovať aj doručovacej službe alebo logistickému centru. Za týmto účelom použije NextLevel, d.o.o. ako správca osobných údajov všetky údaje, ktoré ste uviedli vo formulári, na spracovanie objednávky a ako zmluvné údaje pre uzavretie kúpnej zmluvy.

Priama, personalizovaná komunikácia so zákazníkmi

Ak ste nám dali výslovný súhlas s použitím vašich osobných údajov na priamy marketing, správca označí také správy ako reklamu a užívateľ bude mať vždy možnosť odhlásiť sa z prijímania reklamných správ.

Kompletná podpora zákazníkov

Ak chcete vyriešiť akékoľvek nejasnosti a získať informácie týkajúce sa produktov, cien, objednávok a ďalších informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom online chatu, nášho e-mailu ([email protected]) alebo akéhokoľvek iného komunikačného kanálu, ktorý je momentálne k dispozícii. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete (informácie o predplatiteľovi, číslo objednávky, história objednávok, číslo účtu atď.), sa spracujú výlučne na vyriešenie vašej žiadosti a zabezpečenie kvalitného spracovania. Základom pre spracovanie údajov na tento účel je kúpna zmluva, ktorej vykonanie si vyžaduje spracovanie, alebo zákonná povinnosť oboch strán v obchodnom vzťahu.

Analýza dát

Analytické údaje, ktoré získame z vašej návštevy webovej stránky alebo ktoré nám osobne oznámite, sa môžu tiež použiť na výskum a analýzu týchto údajov. Vo väčšine prípadov sú údaje spracovávané na výskumné účely anonymizované, pretože výskumy sa vykonávajú na základe pseudonymov, ale v zriedkavých prípadoch to tak nemusí byť. Účelom takéhoto spracovania je: komplexné porozumenie potrebám a preferenciám našich zákazníkov, identifikácia trendov na trhu, poskytovanie relevantných informácií zákazníkovi, vývoj a vylepšovanie výrobkov a služieb, legitímny záujem, zlepšenie používateľskej skúsenosti, zobrazovanie prispôsobených reklám a zlepšenie technológie a štruktúry webovej stránky.

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť podľa účelu každej formy alebo rôznych iných metód zhromažďovania osobných údajov, sú tieto:

Zhromažďovanie vašich osobných údajov zabezpečuje digitálna platforma alebo to, že používate túto platformu (registrácia, objednávky, formuláre, analytické nástroje). Vaše osobné údaje posielate na náš server prostredníctvom svojho prehliadača; tieto údaje zahŕňajú vašu IP adresu, dátum návštevy, čas návštevy, časový limit relácie na webovej stránke a referenčnú adresu URL, ako aj informácie o vašom pohlaví, zariadení, operačnom systéme a prehliadači.

V prípade strán iných ako dotknutá osoba, napríklad v prípade právnickej osoby poskytujúcej prevádzkovateľovi údaje o konkrétnych osobách, posledne menovaný zaručuje, že od osoby získal platný súhlas so spracovaním údajov prevádzkovateľom. V súlade s článkom 14 GDPR je prevádzkovateľ povinný poskytnúť informácie a všetky údaje takejto osobe v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a všeobecnými podmienkami poskytovateľa.

Niektoré osobné a anonymné štatistické údaje sa zhromažďujú prostredníctvom technológie súborov cookie a podobných mechanizmov. Ďalšie informácie o politike použitia súborov cookie na webovej stránke wegoshop.sk nájdete tu.

V prípade telefonických objednávok a komunikácie (prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov) sa konverzácia môže zaznamenávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, pretože príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva môžu umožniť zaznamenávanie komunikácie a súvisiacich prevádzkových údajov v rámci legitímnych obchodných praktík ako dôkaz o transakcii na trhu alebo o akejkoľvek inej obchodnej komunikácii. Zákazníci budú vopred informovaní o zázname, jeho účele a trvaní (s touto informáciou bude zákazník oboznámený operátorom alebo odkazovačom). Zaznamenaná správa musí byť vymazaná okamžite a najneskôr pred uplynutím obdobia, počas ktorého môže byť jednotlivá transakcia spochybnená. Všetky záznamy budú starostlivo chránené a spracované v súlade so Všeobecnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov. Telefonicky môžeme zhromažďovať údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na realizáciu zmluvy, riešenie byrokratických záležitostí a overenie informácií a v prípade vášho výslovného súhlasu aj na osobné komunikačné a marketingové činnosti.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Tretie strany, ktoré sú našimi zmluvnými spracovateľmi

Nezdieľame osobné údaje s neoprávnenými tretími stranami a vaše osobné údaje sú chránené podľa najvyšších bezpečnostných štandardov. Ceníme si dôveru, ktorú ste nám prejavili, poskytnutím vašich osobných údajov, takže v niektorých prípadoch ich môžeme poskytnúť iba dôveryhodným obchodným partnerom, napr. zmluvným spracovateľom, s ktorými sme uzavreli interné zmluvy na spracovanie a ochranu vašich osobných údajov. Takíto obchodní partneri sú právnické osoby, ktoré sa starajú o dodanie vášho produktu (vlastný sklad, logistické centrum, doručovacia služba), finančné inštitúcie (platba za objednávku - banky) a jednotliví partneri, ktorí pre nás poskytujú priame osobné komunikačné služby. Prístup sa poskytuje iba konkrétnemu personálu, zodpovednému za poskytovanie služieb a bezpečnosť osobných údajov je pre nich záväzná aj po ukončení pracovnej zmluvy alebo funkcie.

Sociálne, vyhľadávacie a iné online siete

Naša webová stránka wegoshop.sk obsahuje zoznam rôznych doplnkov sociálnych sietí, vyhľadávacích sietí a ďalších online sietí, ktoré používajú súbory cookie na zhromažďovanie anonymizovaných údajov prostredníctvom prehliadača, pričom tieto anonymizované údaje sa odosielajú späť na server týchto poskytovateľov (napríklad Facebook, Google) atď.). Ak tieto siete používate, údaje o vašej aktivite a záujmoch môžu byť k dispozícii aj pre tieto siete, pretože ste súhlasili s ich zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Ak sa chcete vyhnúť zadávaniu svojich údajov, môžete sa odhlásiť z týchto online sietí a prestať ich používať.

Vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracúvajú alebo nie, a ak je to tak, prístup k osobným údajom, a nasledujúce informácie:

Podľa článku 16 GDPR má dotknutá osoba právo bez zbytočného odkladu získať od prevádzkovateľa opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Podľa článku 17 GDPR má dotknutá osoba právo bez zbytočného odkladu od prevádzkovateľa dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto je možné, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo sa inak spracúvali; ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracovanie vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie; ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú závažné naliehavé dôvody na ich spracovanie, alebo dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR; ak boli osobné údaje spracúvané nezákonne; ak sa osobné údaje majú vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorému prevádzkovateľ podlieha alebo ak sa osobné údaje zhromažďovali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedených v článku 8 ods. 1 GDPR.

Podľa článku 18 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, ak dotknutá osoba spochybní presnosť údajov počas obdobia, ktoré umožní prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov; ak je spracovanie nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia; ak ich prevádzkovateľ údajov už nepotrebuje na účely spracovania, ale požaduje ich dotknutá osoba, aby preukázala, uplatnila alebo obhájila právne nároky, alebo ak dotknutá osoba vzniesla námietku voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 a to až dovtedy, pokiaľ sa nepreverí, že legitímne dôvody prevádzkovateľa prevyšujú dôvody dotknutej osoby.

Podľa článku 20 GDPR má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo tieto údaje poskytnúť inému prevádzkovateľovi bez odporu od neho, ak je spracovanie založené na súhlase a ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Podľa článku 21 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek, z dôvodov týkajúcich sa svojej konkrétnej situácie, namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktorá je založená na článku 6 ods. 1 písm. f) alebo f) GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach. Ak prevádzkovateľ nepreukáže presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo na zistenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov, prevádzkovateľ už nesmie spracúvať tieto údaje.

Podľa článku 21 ods. 2 GDPR, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, pre účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, ktorý súvisí s takýmto priamym marketingom.

Podľa článku 21 ods. 3 GDPR má dotknutá osoba právo namietať voči spracovaniu na účely priameho marketingu a ďalšiemu spracovaniu osobných údajov na tieto účely.

Podľa článku 22 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo napadnúť spracúvanie svojich osobných údajov výlučne automatizovaným spôsobom, vrátane profilovania, ktoré by ňu malo významný vplyv alebo by malo vo vzťahu k nej akékoľvek právne účinky.

Podľa odseku 3 článku 7 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s použitím osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste poskytli prevádzkovateľovi, NextLevel, d.o.o. pre jeden alebo viac komunikačných kanálov môžete odvolať, alebo získať prístup k osobným údajom a doplniť ich pomocou jednej z nižšie uvedených možností:

Keď dostaneme žiadosť o stiahnutie súhlasu, nebudeme vám už ďalej posielať elektronické správy (e-maily, SMS atď.), ani inú priamu, personalizovanú komunikáciu. V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov, prístup k osobným údajom, odvolanie súhlasu alebo v súvislosti s výkonom iných práv sa budeme snažiť vyhovieť vašej žiadosti do štrnástich (14) dní. Po stiahnutí súhlasu na osobnú, priamu komunikáciu prostredníctvom jedného alebo viacerých komunikačných kanálov vám už nebudeme posielať propagačné správy a odstránime všetky vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ vymaže vaše osobné údaje okamžite po dátume vypršania platnosti na konkrétny účel, na ktorý ste predtým udelili svoj súhlas, alebo na základe výslovnej žiadosti o odvolanie súhlasu alebo vymazanie osobných údajov.

 

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov v rámci klubu Next365

Ak ste členom klubu Next365, zhromažďujeme tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, číslo domu, PSČ, mesto, krajina, dátum narodenia, telefónne číslo, typ telefónu, e-mailová adresa, dátum začiatku členstva, počet nákupov, platnosť členstva, dátum ukončenia členstva, spôsob ukončenia členstva, dôvod ukončenia členstva, zástupca člena, spôsob oznámenia, dátum kontaktu, počet nákupov, výška nákupov, rodinný stav, informácie o nákupoch v jednotlivých akciách a čiastkových akciách, informácie o predchádzajúcich objednávkach, informácie o objednávkach a nákupoch (história nákupov: nákup určitého tovaru, skupiny nákupov, skupiny produktov), spôsob pripomenutia, údaje o reakciách na oslovené ponuky, údaje o reakciách na telefón v minulosti, údaje o účasti na hrách o ceny, súťažiach, prieskumoch a kvízoch.

Spoločnosť NextLevel spracúva osobné údaje fyzických osôb s cieľom plniť svoje povinnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu vyplývajúceho z členstva v klube Next365 a z uzatvorených kúpnych zmlúv so zákazníkmi (objednávky produktov). V súvislosti s plnením zmluvných povinností a uplatňovaním práv zo zmluvy spracúva NextLevel kontaktné osobné údaje zákazníkov alebo členov klubu Next365 (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, poštová adresa, e-mail) na tieto účely: identifikácia zákazníka alebo člena, uzatvorenie zmluvy, doručenie objednaného tovaru, doručenie objednaného tovaru domov, riešenie prípadných námietok alebo sťažností fyzických osôb, zasielanie oznámení zákazníkom alebo členom týkajúcich sa realizácie zmluvného vzťahu a na ďalšie účely nevyhnutné na realizáciu alebo uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi NextLevel a zákazníkom či členom.

V prípade členstva v klube Next365 budú osobné údaje jednotlivca poskytnuté tretím stranám či inak odovzdané len vtedy, ak je to potrebné v súvislosti s plnením práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o členstve v klube Next365.

Vytvorené: 12. 2. 2020

Posledná zmena: 26. 1. 2023

Doručenie do 2 dní
Dobierka
Slovenský sklad